Monitoring szkodników - szczegóły


Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników. Są trzy metody monitoringu:
 1. Wywiad za pośrednictwem koordynatora programu zwalczania szkodników, który będzie pozostawał w stałym kontakcie z firmą DDD. Każde zauważenie szkodników, ich śladów żerowania, odchodów i innych oznak występowania musi być natychmiast zgłaszane koordynatorowi przez pracowników zakładu i zapisywane przez koordynatora w specjalnie do tego celu przeznaczonym zeszycie pt.: “Informacje o aktywności szkodników na terenie zakładu”. Na podstawie tych i innych informacji zostaną przeprowadzone odpowiednie działania przez firmę DDD.
 2. Inspekcja wizualna przeprowadzana przez pracowników firmy DDD w czasie roboczych wizyt /serwisów.
 3. Przegląd urządzeń do monitorowania – pułapek, lamp owadobójczych oraz karmników deratyzacyjnych / stacji / trutek / przez pracowników firmy DDD zgodnie z przyjętym “Harmonogramem czynności związanych z obsługą urządzeń do monitorowania aktywności szkodników”. Jeśli wyniki odczytów zawartych w raportach programowych będą wskazywać, że istnieje zagrożenie, wtedy częstotliwość wizyt pracowników firmy DDD zostanie zwiększona nawet do jednej tygodniowo, aby zapewnić właściwą realizację programu.

Celem monitoringu aktywności szkodników jest:

 • rozpoznanie obecności szkodnika: określenie gatunku szkodnika i zlokalizowanie miejsc jego występowania;
 • oszacowanie wielkości populacji szkodnika na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących oraz oznak występowania;
 • określenie zmian liczebności populacji szkodnika w czasie, w terenie i w obiektach zakładu;
 • określenie skuteczności działań korygujących, jeśli np. wcześniej zastosowane zabiegi nie przyniosły oczekiwanego wyniku;
 • określenie skuteczności wdrożonych procedur awaryjnych (= interwencyjnych);
 • wskazanie naturalnych wrogów szkodnika i potencjalnych szkodników (mysz może być najgroźniejszym szkodnikiem po wytępieniu szczurów);
 • określenie warunków, które doprowadziły do powstania problemu: dostępny pokarm (niewłaściwe składowanie odpadków), woda (kałuże), kryjówka (zbędne składowiska odpadków i rumowisko), itp.;
 • określenie decyzji i praktyk ludzkich, które wpłynęły na zmianę liczebności populacji szkodników i na skuteczność programu ich zwalczania (np. sąsiednia budowa, zmiany w ukształtowaniu terenu, świeżo założony skład złomu na terenie zakładu, itp.);
 • określenie, czy zmiany pogodowe (np. związane z porami roku) wpływają na skuteczność zwalczania szkodników, a jeśli tak, to w jaki sposób? (np. obfite opady, ciężka zima: mniej kryjówek, utrudniony dostęp do pokarmu).

Pomiary aktywności szkodników w obiektach zakładu objętego programem ochrony przed szkodnikami są prowadzone w regularnych odstępach czasowych za pomocą urządzeń służących do monitorowania aktywności szkodników, wśród których są:

 • lepowe pułapki na owady biegające,
 • pułapki z atraktantami pokarmowymi i/lub feromonami,
 • lampy owadobójcze / rodzaj lampy musi być dostosowany do miejsca wywieszenia /
 • karmniki deratyzacyjne / stacje trutek /
 • chwytacze gryzoni (= pułapki żywołowne na gryzonie).

Monitoring powinien być prowadzony w sposób systematyczny i ciągły bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie może być powodem do zaprzestania działań. Monitoring musi poprzedzać i wyznaczać dalsze działania, w tym także dokładną dezynfekcję i deratyzację. Od Zespołu HACCP i współpracującej z nim firmy DDD wymaga się podjęcia skutecznych działań prewencyjnych, a następnie działań korygujących określonych przez GMP/GHP oraz przyjęty program zwalczania szkodników. Podczas wykonywania zabiegów nasi pracownicy stosują się do wszystkich ogólnych oraz wewnątrz zakładowych instrukcji bezpieczeństwa pracy, są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt pozwalający na zachowanie właściwej higieny podczas wykonywania swoich czynności. Na podstawie identyfikacji występujących szkodników, lub możliwości ich wystąpienia jesteśmy w stanie określić rodzaj materiałów i metod, które zostaną zastosowane do zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami. Umożliwia to wyeliminowanie warunków pozwalających na aktywność szkodników wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Stosowane przez nas detektory na owady biegające to pułapki lepowe z substancją wabiącą opartą na bazie feromonów. Detektory posiadają atest PZH jako niezawierające insektycydów i innych substancji chemicznych. Do monitorowania aktywności gryzoni stosujemy stacje deratyzacyjne, które zgodnie z procedurą przytwierdza się na stałe do podłoża, zamyka i właściwie oznacza. Rozmieszczane są zgodnie z obowiązującymi zasadami. W stacjach trutek umieszczamy rodentycydy, które posiadają atest PZH lub MZiOS. Plany pomieszczeń z zaznaczonym rozmieszczeniem urządzeń monitorujących są na terenie obiektu i są aktualizowane. Wszystkie stacje są kontrolowane, czyszczone, naprawiane, uzupełniane podczas systematycznych kontroli.  Częstotliwość przeprowadzania serwisów na obiektach wynika z biologii szkodników, których cykl rozwojowy trwa np. u karaczanów od ok. 2 do 4 tygodni w zależności od czynników zewnętrznych. Wczesne wykrycie śladów ich obecności pozwala na wykonanie zabiegów zwalczających już w momencie wychwycenia przez system monitorujący ich aktywności, co gwarantuje (w połączeniu z profilaktyką) pełną skuteczność wykonywanych usług. Aby system monitorujący działał prawidłowo, musi być przynajmniej jeden raz w miesiącu kontrolowany pod kątem stanu technicznego zainstalowanych urządzeń oraz ilości wyłożonych preparatów i monitorów, dostosowywanych nieprzerwanie w zależności od populacji występujących szkodników. Działając zgodnie z zasadami IPM i HACCP w pierwszej kolejności wybieramy zawsze metody, które są:

 • najmniej szkodliwe dla zdrowia ludzi,
 • najmniej szkodliwe dla środowiska;
 • zagwarantują trwałe rozwiązanie problemu;
 • nie wymagają zastosowania pestycydów;
 • są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Wszystkie zebrane podczas wizyty naszych specjalistów informacje dotyczące zarówno kompletnych danych o wykonywanych usługach oraz dane o aktualnym poziomie aktywności szkodników i zalecenia wykonania dodatkowych czynności są uzupełniane po każdej wizycie w pozostawionej na obiekcie dokumentacji technicznej. Lista działań korygujących, którą otrzymuje przedstawiciel obiektu po każdej naszej wizycie zawiera zalecenia w celu zabezpieczenia owado- i szczuroszczelności oraz właściwego stanu higieniczno-sanitarnego. Ważne jest zachowanie owado- i szczuroszczelności pomieszczeń przez zakładanie w otworach (drzwi, okna, wentylacja) właściwych barier blokujących dostęp szkodników do pomieszczeń oraz sprawne i częste usuwanie odpadów poprodukcyjnych (przy odpowiednim zabezpieczeniu ich przed szkodnikami), właściwe przechowywanie opakowań i odpowiednie warunki magazynowania żywności. Z kierownikiem obiektu ustalane są terminy wykonania zaleceń. Przy kolejnej naszej wizycie wykonanie zaleceń sprawdzane jest przez naszych pracowników i odnotowywane w dokumentacji. Zabiegi sanitarne powinny być wykonywane w obiekcie wysprzątanym, dlatego też o obecności pracowników firmy DDD w obiekcie powiadamiani są ich kierownicy odpowiednio wcześniej. Ocena skuteczności zabiegów przeprowadzana jest każdorazowo po wizycie naszych pracowników na obiekcie. Oceniana jest skuteczność zastosowanej metody poprzez inspekcję wizualną, wywiad oraz dalszy monitoring po zabiegach. W przypadkach gdy zastosowana metoda nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, uruchamiana jest procedura awaryjna, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Efektywność zastosowanego programu oceniamy brakiem dowodów aktywności szkodników. Wyniki zawsze są omawiane z Klientem.